Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Περιγραφή

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του διαμεσολαβητή, οι οποίες είναι χρήσιμες για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.
Εκπαιδευτικός σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατέχουν -μετά την ολοκλήρωσή του- τα θεωρητικά και πρακτικά πεδία της διαμεσολάβησης και να μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Περαιτέρω, να μπορούν διαπιστώσουν τη χρησιμότητα και τη σύνδεση της διαμεσολάβησης με επίπεδα και μορφές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και να την εφαρμόσουν στην καθημερινότητα, στον επαγγελματικό χώρο, στην επιχειρηματικότητα και στις ιδιωτικές τους σχέσεις. Τέλος, να αντιληφθούν τη χρησιμότητα του ρόλου όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία διαμεσολάβησης σε όλα τα στάδιά της και να αναγνωρίσουν την αλληλεπίδρασή της τόσο με τη δικαστική διαδικασία, όσο και με άλλες εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.


Τα πεδία που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

 • Η γνώση και κατανόηση των εναλλακτικών μορφών επίλυσης των διαφορών,
 • Η ένταξη του θεσμού της διαμεσολάβησης στις εναλλακτικές μορφές επίλυσης συγκρούσεων,
 • Η εκμάθηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στο εθνικό δίκαιο,
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τεχνικών του διαμεσολαβητή,
 • Η ανάλυση των σταδίων και της διαδικασίας της διαμεσολάβησης,
 • Η παρουσίαση και εξάσκηση των τεχνικών διαπραγμάτευσης,
 • Η εκμάθηση βασικών αρχών της ψυχολογίας και των ψυχικών στάσεων του διαμεσολαβητή,
 • Η ανάλυση εξειδικευμένων τομέων του δικαίου.

 

Θεματικές ενότητες

 • Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών
 • Διαμεσολάβηση – Διεθνές & Ευρωπαϊκό πλαίσιο
 • Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για τη διαμεσολάβηση
 • Διαδικασία διαμεσολάβησης
 • Διαμεσολαβητής
 • Διαπραγματεύσεις
 • Προσομοιώσεις
 • Θέματα δικαίου

 

Σε ποιους απευθύνεται - Οφέλη

Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδίως σε:

α) νομικούς, ψυχολόγους, οικονομολόγους, μηχανικούς,

β) στελέχη της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού,

γ) επιχειρηματίες που θέλουν να ενδυναμώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες, ιδίως σε σχέση με τη διευθέτηση-επίλυση διαφορών τόσο εντός των εταιρειών τους όσο και με τρίτους,

δ) στελέχη που είτε βρίσκονται σε ηγετική θέση είτε προσδοκούν να αναδυθούν σε θέση ευθύνης,

ε) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Συγκριτικά οφέλη του προγράμματος:

 • Ο βασικός κορμός των μαθημάτων διεξάγεται από 3 εκπαιδεύτριες με μακροχρόνια θεωρητική και πρακτική εμπειρία στη διαμεσολάβηση, ενώ 6 ειδικοί εισηγητές αναπτύσσουν σε βάθος τις επιμέρους διδασκόμενες θεματικές ενότητες. Τέλος 5 επαγγελματίες αναλαμβάνουν την διεξαγωγή των προσομοιώσεων και της πρακτικής εξάσκησης.

 • Το 1/3 προγράμματος, δηλαδή περίπου 27 ώρες, προορίζεται αμιγώς για προσομοιώσεις, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των εκπαιδευτριών και την αρωγή εξειδικευμένων επαγγελματιών του αντίστοιχου επαγγελματικού χώρου. Το πλήθος των προσομοιώσεων δίνει τη δυνατότητα στον κάθε συμμετέχοντα να εφαρμόσει στην πράξη όσα διδάχθηκε στην θεωρία, αλλά επιπροσθέτως να διαπιστώσει το δικό του χαρακτήρα ως διαμεσολαβητή.

 

Μετά το πέρας του προγράμματος, οι απόφοιτοί μας θα γνωρίζουν:

 • Το πλαίσιο της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Τα ιστορικά στοιχεία της εμφάνισης και εξέλιξης του θεσμού διεθνώς και στην Ελλάδα. Τις διάφορες μορφές διαμεσολάβησης που απαντώνται διεθνώς και στην Ελλάδα.
 • Τον θεσμό της διαμεσολάβησης, όπως αυτή τη στιγμή έχει εισαχθεί νομοθετικά στην Ελλάδα. Τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υπαγωγής μίας διαφοράς σε διαμεσολάβηση, τη συμφωνία υπαγωγής, τον ρόλο του διαμεσολαβητή και των μερών, τα στάδια της διαμεσολάβησης, το συμφωνητικό επίλυσης της διαφοράς, το πρακτικό διαμεσολάβησης, τις δεξιότητες και τεχνικές του διαμεσολαβητή.
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης.
 • Βασικές αρχές ψυχολογίας και κοινωνιολογίας σε σχέση με επίλυση συγκρούσεων, εφαρμογή αυτών από τον διαμεσολαβητή κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης στα πλαίσια του ρό-λου που αναλαμβάνει.
 • Υποχρεώσεις και ευθύνη διαμεσολαβητή, Κώδικας Δεοντολογίας και βασικές αρχές διαμεσολάβησης.

 

Περαιτέρω, οι απόφοιτοί μας θα είναι ικανοί:

 • Να διεξαγάγουν ως διαμεσολαβητές διαδικασίες διαμεσολάβησης.
 • Να παρίστανται σε διαδικασίες διαμεσολάβησης ως νομικοί παραστάτες (εφόσον είναι δικηγόροι).
 • Να διαχειρίζονται συγκρούσεις.

 

Βεβαίωση για συμμετοχή στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4640/2019, η διαπίστευση των διαμεσολαβητών και η εγγραφή τους στα Μητρώα Διαμεσολαβητών γίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης κατόπιν εξετάσεων. Οι εξετάσεις των υποψήφιων διαμεσολαβητών διενεργούνται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο από την Επιτροπή Εξετάσεων, όπως αυτή έχει οριστεί από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και προφορικές και συμπεριλαμβάνουν αξιολόγηση σε προσομοιώσεις.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις είναι η υποβολή στην Επιτροπή Εξετάσεων αίτησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του Φορέα κατάρτισης, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές έχουν λάβει τη βασική εκπαίδευση και κατάρτιση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019.

Διάρκεια: 81 ώρες

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Οι εκπαιδευτές, στο θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης, συνδυάζουν σύντομες εισηγήσεις και παρουσιάσεις με τεχνικές βιωματικής εκπαίδευσης, προκειμένου να αξιοποιείται στο μέγιστο το δυναμικό της εκάστοτε ομάδας συμμετεχόντων, να συνεργάζονται τα μέλη της ομάδας στην επίλυση προβληματισμών και αποριών και να αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες ικανότητες εκάστου συμμετέχοντος.
Στο πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης, χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένα σενάρια (πραγματικών υποθέσεων) στα οποία -υπό την μορφή παιχνιδιών ρόλων- τα μέλη της εκάστοτε ομάδας συμμετέχουν, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους, προκειμένου να αντιληφθούν πώς η θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη.
Μετά το πέρας του κύκλου εκπαίδευσης ακολουθεί γραπτή εξέταση των συμμετεχόντων υπό μορφή Ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών και Θεμάτων Σύντομης Ανάπτυξης και χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι 1-5 και συνεκτιμάται η επιτυχής περάτωση των γραπτών εξετάσεων, η απόδοση των συμμετεχόντων στις προσομοιώσεις και τις ασκήσεις, καθώς και η συνολική παρουσία τους στον κύκλο εκπαίδευσης.

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος – Εισηγητές

Διευθυντής Φορέα & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΩΛΟΣ, Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Παντείου Παν/μίου, Δικηγόρος

Ο Άγγελος Μπώλος είναι Αναπλ. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι Συντονιστής Διαιτησίας του «Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ)», καθώς και συνεργαζόμενος με τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ)», ταυτόχρονα δε έχει διατελέσει διαιτητής σε διεθνείς και εσωτερικές διαιτησίες.
Από το 2014 έως το 2017 δίδαξε στο μάθημα «Διαιτησία & Διαμεσολάβηση» της κατεύθυνσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο Επιχειρήσεων & Διοίκηση» του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ έχει ασχοληθεί διεξοδικά και σε επιστημονικό επίπεδο με τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών. Τον Φεβρουάριο του 2015 διοργάνωσε στο πλαίσιο του ανωτέρω ΠΜΣ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών Διαιτητών Ελλάδος (ΙΠΙΔΔΕ), επιστημονική ημερίδα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με τίτλο «Διαμεσολάβηση: Δικαιοσύνη & Ανοικτή Κοινωνία».
Πέρα από τους εναλλακτικούς θεσμούς επίλυσης διαφορών, στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ενώ διδάσκει συναφή με τα ανωτέρω μαθήματα εμπορικού δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι συγγραφέας σημαντικού ήδη αριθμού μονογραφιών και επιστημονικών μελετών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά επί θεμάτων Εμπορικού και Οικονομικού ευρύτερα Δικαίου.

 

Εκπαιδευτές / Διαμεσολαβητές

ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ, Διευθύντρια Κατάρτισης Φορέα, Δ.Ν. Δικηγόρος, LLM, Διαμεσολαβήτρια

Η Μαρίνα Περράκη είναι συνεταίρος στην Δικηγορική Εταιρία «Τσιμπανούλης & Συνεταίροι», Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το 2010 (CIArb, Υπουργείο Δικαιοσύνης). Είναι συνεργάτης διαμεσολαβήτρια της Διεθνούς Ένωσης ΙΝΤΑ (2012), του Τμήματος Διαμεσολάβησης (ΟΔΔΕΕ) του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (2014) και του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Ε.Β.Ε.Α. (2015). Το χειμερινό εξάμηνο 2015-16 δίδαξε στο μάθημα «Διαιτησία & Διαμεσολάβηση» της κατεύθυνσης του ΠΜΣ «Δίκαιο Επιχειρήσεων & Διοίκηση» του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.
Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες παρουσιάσεις και ομιλίες με θέμα τη Διαμεσολάβηση σε συνέδρια και σεμινάρια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς, του Ελληνογερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας και άλλων ελληνικών και διεθνών φορέων, ενώ αρθρογραφεί τακτικά αναφορικά με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης σε ελληνικά και διεθνή μέσα.
Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο του Βρετανικού Πανεπιστημίου του Kent, με διάκριση (LL.M. University of Kent, with distinction), ενώ κατέχει διδακτορικό τίτλο στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου (Ph. D. University of Queen Mary, London). Ασκεί δικηγορία, συμβουλευτική και δικαστική, με ειδίκευση στους τομείς της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και του Αθέμιτου Ανταγωνισμού, των Υπηρεσιών Πληρωμών και Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και των Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών.

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ, Δ.Ν. Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

Η Βασιλική Δεληστάθη είναι Νομική Σύμβουλος και επί κεφαλής της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Quest, καθώς και Εταιρική Γραμματέας στο Δ.Σ. της μητρικής εταιρείας «Quest Holdings». Πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχος διδακτορικού στο διοικητικό δίκαιο. Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (Υ.Δ.Δ.Α.Δ.) και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (IMC, IMI). Διδάσκει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (O.Π.A.) στο πλαίσιο του MBA «Diploma In Negotiations».
Είναι εξειδικευμένη σε όλους τους τύπους εταιρικών συναλλαγών εισηγμένων ή μη εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικοποιήσεων, ίδρυσης και λύσης νομικών προσώπων, συναλλαγών αγοραπωλησίας μετοχών ή και εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και διενέργειας νομικών ελέγχων, εταιρικών μετασχηματισμών (εγχώριων και διασυνοριακών), εξαγορών εταιρειών, διασυνοριακών συναλλαγών, καθώς και σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης εταιρικού δανεισμού, εξασφαλιστικών συμβάσεων, ομολογιακών δανείων, επίσης στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς και την εταιρική διακυβέρνηση, στις δημόσιες συμβάσεις και σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στον τομέα εναλλακτικής ενέργειας και των Α.Ε.Ε.Α.Π., και έχει κάνει διαμεσολαβήσεις σε εμπορικές και οικογενειακές διαφορές, καθώς και σε συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο. Έχει συνεργαστεί με δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει παράσχει τις νομικές υπηρεσίες της στους ελληνικούς ομίλους «Ελληνικά Χρηματιστήρια» (1999-2007), «ΟΣΕ» (2007-2012).
Είναι εξωτερική ειδική συνεργάτιδα στη «Διεθνή Διαφάνεια» και μέλος επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων και σωματείων εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και σωματείων κοινωνικής προσφοράς. Mέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.). Επιστημονική Συνεργάτης και Διαμεσολαβήτρια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (Ε.Ο.ΔΙ.Δ.).

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΡΙΔΟΥ, Δικηγόρος, ΜΔΕ, LLM, Διαμεσολαβήτρια

Η Ευγενία Σαρίδου ασχολείται ενεργά με την Διαμεσολάβηση από το 2011, όταν έλαβε και την βασική της εκπαίδευση, ενώ πιστοποιήθηκε τον ίδιο χρόνο ως Διαμεσολαβήτρια από το Center for Effective Dispute Resolution (CEDR). Έκτοτε έχει παρακολουθήσει περισσότερες από 400 ώρες θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης σε διαφορετικά είδη, διαφορετικές προσεγγίσεις και χρήσεις της Διαμεσολάβησης, όπως και ειδική εκπαίδευση στην μέθοδο και πρακτική του σχεδιασμού και της διευκόλυνσης διεξαγωγής δημοσίων διαλόγων. Εξειδικεύθηκε από το Διεθνές Κέντρο Διαμεσολάβησης για Οικογενειακές Συγκρούσεις και Απαγωγές Παιδιών (ΜiΚΚ e.V. – Βερολίνο) στην χρήση της Διαμεσολάβησης σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών και είναι ενεργό μέλος του Δικτύου Cross Border Family Mediators. Παράλληλα, από το 2013 προωθεί τη Διαμεσολάβηση στο Σχολείο ανά την Ελλάδα, μέσω της συν-διεξαγωγής σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία βασίζονται σε εγκεκριμένο -από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας- πρωτότυπο πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης, το οποίο έχει συν-εκπονήσει.
Η Ευγενία Σαρίδου συνεχίζει να μελετά και να εκπαιδεύεται διαρκώς σε όλα τα ανωτέρω αντικείμενα, θεωρώντας την Διαμεσολάβηση τρόπο ζωής, αλλά και μια ζωντανή διαδικασία, η οποία εξελίσσεται παράλληλα με την κοινωνία. Στη δικηγορική της καθημερινότητα ασχολείται σε επίπεδο συμβουλευτικής με υποθέσεις που εντάσσονται στον χώρο του εταιρικού δικαίου, του δικαίου συμβάσεων και του ναυτικού δικαίου, ενώ σε επίπεδο δικαστικής πρακτικής με υποθέσεις εντασσόμενες στο ευρύτερο πλαίσιο του ενοχικού δικαίου. Έχει εξειδικευθεί ακαδημαϊκά στο Εμπορικό Δίκαιο (ΜΔΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), καθώς και στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LLM University of Durham, UK).

 

Εισηγητές επί ειδικών ζητημάτων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΒΛΗΣ, Καθηγητής Οικονομικού & Εμπορικού Δικαίου Παντείου Παν/μίου, Δικηγόρος
Ο Βασίλειος Δούβλης είναι Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟ-ΠΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο. Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Diplôme d΄ Etudes Approfondies (D.E.A.) στο Δίκαιο των Συναλλαγών (Droit des Affaires) από το Université de Paris X (1979), Doctorat de 3e cycle στην Πολιτική Οικονομία (Economie Politique) από το Université de Paris VIII (1983), Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1986). Είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1979 και Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο από το 1988, με συνεχή άσκηση δικηγορίας σε όλες τις δικαστηριακές βαθμίδες και έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Ειδικός Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων Παντείου Παν/μίου
Ο Παναγιώτης Κορδούτης είναι Καθηγητής της Κοινωνικής Ψυχολογίας των Διαπροσωπικών Σχέσεων στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστήμιου, του οποίου είναι Πρόεδρος από τις αρχές του 2016. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται σε ζητήματα της ψυχολογίας των στενών διαπροσωπικών σχέσεων και της κοινωνικής ψυχολογίας της υγείας που σχετίζονται με τη στενή διαπροσωπική σχέση. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την άσκηση κοινωνικής επιρροής σε θέματα σεξουαλικής υγείας-πρόληψης.
Έλαβε το Πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1983, το Μάστερ και Διδακτορικό στην Κοινωνική Ψυχολογία από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στη Σάντα Μπάρμπαρα των ΗΠΑ το 1986 και 1989 αντίστοιχα, ως υπότροφος Fulbright. Από το 1991 έως το 1995 δίδαξε Κοινωνική Ψυχολογία στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ. και στο Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας και Επισκεπτών Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Στο ίδιο περίπου διάστημα εργάστηκε ως ερευνητής σε θέματα Κοινωνικής Παιδοψυχολογίας στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.
Διετέλεσε Ταμίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας από το 2003-2005 και από το 2011-2013 και μέλος του Δ.Σ. από το 2003-2007 και από το 2013-2017. Διετέλεσε επίσης Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχολογίας και Υποδιευθυντής έκδοσης του περιοδικού «New Review of Social Psychology/Nouvelle Revue de Psychologie Sociale». Είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και της Διεθνούς Εταιρείας Έρευνας για τις Διαπροσωπικές Σχέσεις (International Association for Relationship Research. Συμμετέχει στην Εθνική Επι-τροπή Ψυχολογίας για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας ("Europsy").

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΩΛΟΣ, Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος
(Βλ. ανωτέρω)


CHARLES MIDDLETON-SMITH, Επαγγελματίας Διαμεσολαβητής
O Charles Middleton-Smith είναι Δικηγόρος στο Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1978. Ασκούσε ενεργό δικηγορία μέχρι το 2007, ως συνέταιρος μεγάλων δικηγορικών εταιριών του Λονδίνου, με ειδίκευση στη δικαστηριακή πρακτική στον τομέα του εμπορικού δικαίου και έμφαση σε εταιρικές διαφορές και διαφορές στον τομέα των τεχνών, των μέσων μαζικής επικοινωνίας και του θεάματος.
Μετά τη διαπίστευσή του ως διαμεσολαβητής από το Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) το 1998, ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα ως διαμεσολαβητής, παράλληλα με την δικαστηριακή του πρακτική μέχρι το 2007, όποτε και άρχισε να αφοσιώνεται αποκλειστικά στη διαμεσολάβηση, ως σύμβουλος με αυτή του την ιδιότητα σε δικηγορική εταιρία, και από το 2013 ανεξάρτητα.
Παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης που αιτούνται δικηγορικές εταιρίες ή δικηγόροι για λογαριασμό πελατών τους, ενώ παράλληλα είναι συνεργαζόμενος διαμεσολαβητής του CEDR και του In Place of Strife, καθώς και διαμεσολαβητής εγγεγραμμένος στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών του Civil Mediation Council.
Συγκαταλέγεται στους κορυφαίους διαμεσολαβητές του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση τους ανεξάρτητους νομικούς οδηγούς Legal 500 και Chambers, ήδη από τις αρχές του 2000, και κατέχει την υψηλότερη διάκριση στο νομικό οδηγό Legal 500 για το έτος 2020. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση “www.middletonsmith.com”.
Μεταξύ 2008 και 2015 έχει συν-ηγηθεί περίπου 40 πενθήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων διαμεσολάβησης, σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως Δουβλίνο, Λονδίνο, Αθήνα, Ναϊρόμπι, Νασσάου και Channel Islands, που οδήγησαν ως επί το πλείστον σε διαπίστευση από το Chartered Institute of Arbitrators.
Από το 2016 έχει παραστεί σε πολυάριθμους διεθνείς διαγωνισμούς διαμεσολάβησης και διαπραγματεύσεων (Lex Infinitum στη Γκόα και CDRC στη Βιέννη) ως κριτής και ειδικευμένος αξιολογητής.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Ο Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου σπούδασε διαπραγματεύσεις στη Νέα Υόρκη σχεδόν πριν τρεις δεκαετίες. Έχει σχεδιάσει, συμβουλέψει και διεξαγάγει περισσότερες από 800 διαπραγματεύσεις σε πέντε ηπείρους, ενώ έχει αφιερωθεί στην εξέλιξη και τη συνεχή εφαρμογή της με παγκόσμιες συνεργασίες. Είναι Certified Negotiator, Certified εκπαιδευτής διαπραγμάτευσης, Accredited Mediator και Certified εκπαιδευτής δια-μεσολάβησης. Συμμετείχε ως διαμεσολαβητής ή βοηθός σε διαμεσολαβήσεις στις ΗΠΑ, Καναδά, Δανία και Ρουμανία.
Είναι εκπαιδευτής διαπραγματεύσεων στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών, στη Σχολή Εθνικής Αμύνης, στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Π. Ν. και στη Σχολή Ευέλπιδων. Διδάσκει διαπραγματεύσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα CSAP και το Αγγλόφωνο M.Sc. Shipping Management του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι δε και εισηγητής Διαπραγματεύσεων στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών.
Έχει εκπαιδεύσει στις διαπραγματεύσεις περισσότερους από χίλιους δικηγόρους σε Ελλάδα και Κύ-προ, αλλά και περισσότερους από 37.500 διπλωμάτες, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, σπουδαστές, μέλη επαγγελματικών ενώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Καναδά, Αγγλία, Δανία, Γαλλία, Ισπανία, Ρουμανία, Πολωνία). Συνέβαλε στην επιμόρφωση δεκάδων διαμεσολαβητών με το σεμινάριό του «Διαπραγμάτευση στη Διαμεσολάβηση».
Σπούδασε στον Καναδά Bachelor of Commerce (first Class) Honours in Marketing, Bachelor of Eco-nomics (first Class) Honours in Applied Economics, MBA in Marketing (with distinction). Έχει εργαστεί στον Καναδά, στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα σε πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρείες ως Διευθυντής Μάρ-κετινγκ, Εμπορικός και γενικός Διευθυντής. Είναι μέλος: Harvard Negotiation Project, Negotiation Experts, American Marketing Association.

 

Κόστος

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα (1.450) ευρώ. Επί του ποσού αυτού υφίσταται η δυνατότητα έκπτωσης, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν στον Φορέα, τα κάτωθι:

Ι. ΑΙΤΗΣΗ
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ΒΕΔ, μέσω της πλατφόρμας του ΚΕΔΙΒΙΜ (πατήστε εδώ).

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4640/2019. Συγκεκριμένα:
(α) Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών φορέα αναγνωρισμένου κύρους της αλλοδαπής,
(β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που αποδεικνύει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007.*
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους μαζί με την αίτηση εγγραφής και πάντως μια εβδομάδα πριν από την ημερομηνία έναρξης του εκάστοτε κύκλου εκπαίδευσης.
* Άρθρο 8 του ν. 3528/2007 «Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση»:

 1. Δεν διορίζονται υπάλληλοι: α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 2. Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

ΙΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα (1.450) ευρώ. Επ’ αυτού υφίστα-ται η δυνατότητα έκπτωσης, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Ο εκπτώσεις διαμορφώνονται αυστηρά ανά κατηγορία και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών, ως εξής:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Προεξόφληση, πρόωρη εγγραφή* στο πρόγραμμα

1.235 ευρώ

ΑΜΕΑ, άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι

1.235 ευρώ

Απόφοιτοι και εργαζόμενοι του Παντείου Πανεπιστημίου

990 ευρώ

*Βλ. ως προς την πρόωρη εγγραφή τις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ του αριθμού 3.

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν ΜΟΝΟΝ εφόσον κατά τον χρόνο της εγγραφής, ο υποψήφιος ανήκει σε μία από τις ως άνω κατηγορίες. Ο αιτών οφείλει να προσκομίσει στον Φορέα το σχετικό αποδεικτικό / πιστοποιητικό.


IV. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Η εγγραφή στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής (υπό I), την αποστολή των δικαιολογητικών (υπό II) και την καταβολή της προκαταβολής του 50% των διδάκτρων, όπως αυτά προκύπτουν μετά την εκάστοτε έκπτωση (υπό III). Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν αποσταλεί υποχρεωτικά στον Φορέα το αργότερο μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του εκάστοτε κύκλου εκπαίδευσης. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για την εγγραφή του με e-mail που αποστέλλει ο Φορέας.
 2. Η εγγραφή στο πρόγραμμα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνον από τον χρόνο υποβολής της αίτησης, βάσει του πρωτοκόλλου που τηρεί η αρμόδια Γραμματεία του Φορέα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις υπό ΙΙ και ΙΙΙ, έως την συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων. Σύμφωνα με τον ν. 4640/2019 ο αριθμός των υποψηφίων διαμεσολαβητών που συμμετέχουν σε κάθε κύκλο βασικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι ένα (21).
 3. Ως πρόωρη εγγραφή στο πρόγραμμα νοείται η ολοκλήρωση των διατυπώσεων της περίπτωσης 1, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την έναρξη του εκάστοτε κύκλου εκπαίδευσης.
 4. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης (υπό Ι), ο υποψήφιος θα λάβει λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία εξόφλησης των διδάκτρων στο e-mail που έχει δηλώσει.
 5. Οι υποψήφιοι δύνανται να εξοφλήσουν τα δίδακτρα του προγράμματος: (α) με εφάπαξ καταβολή του συνόλου των διδάκτρων, όπως αυτά διαμορφώνονται βάσει της εκάστοτε έκπτωσης, (β) τμηματικά και σε 2 ισόποσες δόσεις (η 1η δόση υποχρεωτικά ως προκαταβολή κατά τη διαδικασία της εγγραφής και η 2η δόση με το πέρας του προγράμματος). Και στις δύο περιπτώσεις η εξόφληση δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕΔΙΒΙΜ ή/και εναλλακτικά με πιστωτική κάρτα.
 6. Μετά την εγγραφή, τα δίδακτρα επιστρέφονται ΜΟΝΟΝ εφόσον με υπαιτιότητα του Φορέα ακυρωθεί το πρόγραμμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν αξιολογείται ούτε εξετάζεται από τον Φορέα οποιοδήποτε αίτημα για την επιστροφή τους, όπως λ.χ. σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην αξιολόγηση.
 7. Εφόσον συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός για τον εκάστοτε κύκλο εκπαίδευσης, οι επιπλέον υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά και θα καλούνται να υποβάλουν με σειρά προτεραιότητας νέα αίτηση για συμμετοχή τους σε επόμενο κύκλο.
 8. Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητή.
 9. Ο Φορέας εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει ή να ματαιώσει την έναρξη κάθε κύκλου, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων για συμμετοχή στον αντίστοιχο κύκλο είναι μικρότερος των είκοσι ένα (21), ή σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για οποιαδήποτε αιτία.